Familie Steps (algemeen)

Voorwoord

Algemeen.

Mijn bedoeling is de geschiedenis van Catsop weer te geven, met name door een relatie te leggen tussen het ontstaan – maar ook weer verdwijnen – van woningen in de diverse straten en de daarmee verbonden gezinnen en families. Gegevens zijn ontleend aan de diverse openbare aktes, eerst van kerkelijke registers, later via bevolkingsregisters (geboorte, huwelijk, overlijden), het kadaster, bidprentjes, krantenberichten enz. Mijn dank gaat ook uit naar de grote hoeveelheid gegevens, foto’s enz. die ik van diverse besproken families heb ontvangen. Aldus hebben namen ook gezichten gekregen.

De Franse tijd

 Elsloo telde in die tijd (1796)  597 volwassenen en 272 kinderen, en daar viel ook Catsop onder.

Voor de beschrijving van Catsop en zijn inwoners is als startpunt het jaar 1796 gekozen, de eerste Franse telling van woningen en hun bewoners onder Frans bewind. Bij de uitvoering van de telling werd een bepaalde volgorde in acht genomen: telling begon op de hoek nu Kempken, dan Daalstraat, naar Het Einde en dan naar Op den Dries.

De Fransen wilden weten hoe oud iedereen was; dat om de aanvullingen in het leger te kunnen plannen. Daarom zetten ze ook de burgerlijke stand op. Ze liepen de straten na en schreven voor ieder huis op wie er woonde, het beroep en de leeftijd. Men ging ook belasting heffen op het bezit aan grond en daarvoor werd een kadaster opgezet.

In de periode 1795-1814 was het grondgebied van de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies ingelijfd bij Frankrijk. Bij de wet van 5 september 1789 werd de dienstplicht voor alle bewoners van het gebied ingevoerd. Dus ook voor Catsop; alle mannen tussen 20 en 25 jaar en ten minste 1.60 m. groot (later met 5 cm. verlaagd) werden opgeroepen. En er vond een loting plaats in Meerssen en omdat dit vaker terug komt in verschillende families volgt onderstaande toelichting.

Toelichting op ‘loteling’.

Had men een bepaalde leeftijd werd men opgeroepen voor Franse dienst en dat werd bepaald door middel van loting in het kantoor Meerssen. De conscrit (loteling) moest zich eerst op het gemeentehuis laten inschrijven in het zogenaamde Journal du Maire pour servir à l’inscription des conscrits. Daarbij kon hij aangeven wat zijn lichaamsgebreken zijn en of hij in aanmerking kwam voor een vrijstelling. Wie te klein was of een te zwak gestel, is niet geschikt. Daarnaast konden sommigen een beroep doen op een bijzondere regeling, omdat zij een oudere broer hadden die al in het leger diende, of de oudste zoon was van een weduwe en bijdroeg aan haar levensonderhoud. 

Uit het journaal werd een alfabetisch register, de liste alphabétique des conscrits, samengesteld. Daarna vond de keuring en loting plaats. Door middel van een houten trommel met een draaizwengel werden lotnummers getrokken. Waren er bijvoorbeeld honderd man nodig, dan vielen de degenen met lotingsnummers 1 t/m 100 in de prijzen en moesten zij opkomen; degenen met hogere nummers waren vrijgesteld van dienst.

Een liste de tirage werd opgesteld en na verloop van tijd kreegt de aangewezen dienstplichtige een mededeling zich op een bepaalde plaats en tijd te melden bij het Franse leger.

Bovenstaand voorbeeld dit betreft Jean (Jan) Collard, een van mijn voorouders uit Geulle. De eerste Kolom staat zijn nummer 8063 dan volgt zijn naam en de naam van de ouders en zijn kenmerken, lengte etc. De tweede kolom geeft aan wanneer hij zich bij het Corps moet melden en er staat of iemand een remplaçant (vervanger) heeft gehad; dat is hier het geval. In de derde kolom valt te lezen  welk Bataljon en compagnie. In de vierde kolom de  functie, in dit geval geweerschutter. De laatste kolom geeft aan wanneer hij de dienst heeft verlaten en of hij gesneuveld is.

De Bokkenrijders.

De Franse tijd volgde op een andere huiveringwekkende periode zo midden 18e eeuw: de tijd van de Bokkenrijders.

In het boek ‘Ze hingen in drie reysen’ staan verschillende verhalen die betrekking hebben op de bokkenrijders van Catsop.

Overvallen, inbraken, mishandelingen, arrestaties, folteringen, veroordelingen en openbare executies vormden de hoofdkenmerken van een periode uit de streekgeschiedenis, waaraan velen vol afschuw of schrik terugdenken. De streek werd geteisterd door “eene groote en berugte bende nagtdieven en knevelaers, gauwdieven en goddelozen”, in de volksmond ‘bokkenrijders’ genoemd; die naam kregen ze pas naderhand.

Ze noemde zich zelf onderling kameraden of broeders. De rechters maakten ze uit voor alles wat slecht was.

We weten niet alles over deze periode. Wat we wel weten is dat er veel honger heerste en veel ziektes onder dieren en mensen (virussen) voorkwamen. Mensen gingen ook stelen – vaak met hele families –  om hun kinderen te voeden. Ze verzetten zich tegen de kerk en het openbaar gezag maar deze onderdrukten met harde hand. En dit was in veel plaatsen in Europa. Maar ze waren niet altijd en overal arm. Soms hadden hun activiteiten ook een politieke lading of was er sprake van patriottisme; men trachtte een revolutie op gang te brengen, wat de Fransen later wel lukte.

Voor het verkrijgen van bekentenissen werd veel geweld gebruikt. Soms kwamen de autoriteiten er achteraf achter dat iemand helemaal niet schuldig was maar bekende van ellende. Maar er zullen zeker bokkenrijders in Catsop zijn geweest die al dan niet gegroepeerd hebben deel genomen aan berovingen. De schepen (wethouders) hadden ook belang bij veroordelingen, omdat zij werden betaald uit de geconfisqueerde bezittingen van de veroordeelde.

Waar bekend neem ik het onderwerp ‘bokkenrijders’ mee bij mijn verhalen van families.  

Sommige mensen verzwegen lange tijd angstvallig hun afstamming van een van de ‘beruchte’ bokkenrijders. Er waren veel mensen die zich schaamden dezelfde familienaam te dragen als een lid van de vermaarde bende. De taboes rond deze groep mensen uit de 18e eeuw ebde eerst generaties later weg.

In Catsop zijn veel nazaten van de bokkenrijders. Bijna iedereen heeft er wel een in zijn stamboom zitten.

En als men denkt dat toen de Fransen kwamen alles beter werd, was dat een misrekening. Zij namen de kerk wel alle onroerend goed af en verkochten of verpachtten dat aan de boeren die dat konden betalen, dus de grote boeren. Maar ook keerden sommigen gevluchte bokkenrijders terug naar Catsop.

Het Geloof

Elsloo was door zijn vrijeheerlijkheid katholiek maar sommige dorpen om ons heen niet. Als men met iemand uit Beek wilde trouwen, moest dat twee keer gebeuren: voor de kerk in Elsloo en Hervormd in Beek, ook nodig om de bezittingen in Beek te kunnen behouden.

Oude beroepen.

Uit de diverse aktes blijkt dat de meeste mannen ‘landbouwer’ waren, en dat was men al als men een geit had; ook vaak voorkomend: wever, wolspinner, dagloner, los werkman, schoenmaker, schrijnewerker, radenmaker, kleermaker, herbergier, smid. Bij vrouwen werd in historische aktes ook wel het beroep van dienstmeid, naaister vermeld. 

Een aparte vermelding verdient de aanduiding van ‘brikkebekker (dagloner).

Zo rond 1840 trokken de mensen naar Duitsland om stenen te bakken, in de mijn te werken en voor andere werkzaamheden omdat de economische toestand daar beter was.

Ze gingen vaak met hele gezinnen, dus werden er ook kinderen geboren. Komt men in een stamboom een Duitse plaats tegen, dan waren de ouders meestal brikkebekkers. Ook in Catsop trokken er velen richting Duitsland.

Het was een seizoensgebonden werk, dus in het voorjaar vertrokken ze en in het najaar kwamen ze terug. Men verdiende niet slecht en liet hier dan huizen bouwen of verbouwen en kochten land. Zo ontkwam men aan de armoede. Maar armoede is ook vaak hoe de buitenwereld er tegen aan keek; zelf voelden ze dat vaak niet zo.

Wat een leven …

De familiestambomen tonen vaak een grote schare aan kinderen. Niet in de laatste plaats onder invloed van de kerk. Maar de kindersterfte was schrikbarend. Naar huidige maatstaven was alles ‘slecht’: huisvesting, gezondheidszorg, voedsel, onderwijs, (kinder)arbeid enz.  Het is lang geleden en nu zijn het ‘slechts’ namen, maar het verdriet om het kind dat bij aangifte – als dat al gebeurde – met ‘geboren zonder leven’  werd aangeduid of na enkele dagen, weken, maanden, jaren na geboorte kwam te overlijden, zal niet anders zijn geweest dan in de huidige tijd. Maar ook tieners en twintigers: er was weinig zekerheid dat ze de vijftig haalden. Het leven was hard en meedogenloos.

Ook kinderen die illegitiem geboren werden (zonder een met naam genoemde vader) kwamen in vele stambomen voor. Anticonceptie was er niet of was verboden; ouders die de partner niet accepteerden etc. Vaak werd er bij een later huwelijk toch ‘gewettigd’.

Kadaster.

Een kadasterkaart uit 1686 van het archief Elsloo (Catsop). En als men denkt dat er zo maar wat huisjes op zijn getekend, die vergist zich. In die tijd had men al landmeters en deze kaart is op schaal getekend. Rechts is Catsop men ziet de daalstraat, Het einde, Den Dries. Het kapelletjes staat er ook op getekend zal er wel anders hebben uit gezien in die tijd. Links is het Terhagen.

Deze kaart is gemaakt door Bollen, Jan (de oude) (geb. Limmel, ovl. Geleen 1711); als landmeter beëdigd op 14-2-1668; gezworen landmeter van graafschap Geleen en de heerlijkheden Limbricht en Schinnen. Hij en/of zijn zoon maten de heerlijkheid Jabeek, huis Doenrade, heerlijkheden Obbicht en Papenhoven, Terblijt, Sittard, en diverse landerijen te Schinnen, Geleen, Spaubeek, Elsloo, Sittard, Schinveld en Opspringen.

Ook de landmeters van toen waren beëdigd en geschoold. Ze berekenden de percelen en er waren altijd twee afgevaardigden (rentmeester schepen etc.) bij om te controleren.  

De kaart laat zien dat al in de 17 eeuw huizen op de kaart staan. De precieze betekenis ervan moet nog na worden gegaan, maar toch zijn sommige percelen met huizen niet veranderd. De huizen uiteraard wel: er is aangebouwd – meestal door familie –  later hoger gebouwd, er werden stenen om heen gemetseld er zijn er gesloopt of verdwenen door brand etc. Er zijn ook huizen die werden verplaatst. Dit lijkt misschien vreemd, maar in die tijd en ook later werden huizen afgebroken en met het houten geraamte ergens anders weer opgebouwd.

Het waren in die tijd lemen huizen of voor de rijkeren van hout; daken waren meestal van stro maar er waren er al met leisteen.  

Het kadaster werd ingevoerd in de Franse tijd. De eerste grote verandering met invoering van met elkaar corresponderende perceelnummers en leggers dateert van ongeveer 1842. Er ontstaan gemeenten op basis van de indeling van de Fransen die daarvoor het grondgebied van de oude heerlijkheden hadden gebruikt. Gedurende de tijd dat België bij Nederland hoorde lagen de kadastrale activiteiten stil. De kaarten zijn wel getekend, maar de leggers niet ingevuld. Na de definitieve toewijzing van Limburg bij Nederland begint men in 1842 in Elsloo (Catsop) met de namen in te vullen in de leggers. Dus de eerste kadaster gegevens worden dan genoemd als O.A.T. en S.A.T.

Toelichting van het kadaster . OAT wat betekend dat, met een sectieletter en perceelnummer, ook onderzoek gedaan kan worden in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) en de Suppletoire Aanwijzende Tafel (SAT). De OAT’s zijn overzichten, vastgesteld bij de aanvang van het Kadaster in 1832 voor Elsloo (Catsop) pas 1842. Hierin staan naast de naam van de eigenaar ook gegevens over het soort perceel (huis, weiland, water), de oppervlakte en de belastbare opbrengst. Alle wijzigingen op de OAT’s, dus ook nieuwe eigenaren, werden tot 1844 bijgehouden in de SAT’s. Deze wijzigingen werden aangegeven met verwijzing naar het zogenaamde leggerartikel, de Kadastrale Legger. Vanaf 1844 werden alleen wijzigingen in de percelen bijgehouden, dus bijvoorbeeld samenvoeging of splitsing, verandering van de belastbare opbrengst en dergelijke. De SAT’s werden in 1863 afgeschaft. En dan komt het nieuwe kadaster met leggers en hulpkaarten etc.  

Tussen de eerste (Franse) telling van 1796 en tweede telling (gemeente archief Elsloo 1821) zit 25 jaar. Er is dus ook weer bijgebouwd, verkocht, verhuurd, afgebroken etc. Maar sommige families bleven generaties lang op één plaats wonen, of de woning wordt door een aangetrouwde overgenomen of aangebouwd of een schuur werd bewoonbaar gemaakt. Daardoor ontstond weer een andere familienaam op dezelfde plek of naast de originele woning. Kadasterkaarten zijn beschikbaar van 1820, 1880 en 1910 en een van latere leeftijd. Daar staan kadasternummers op: Catsop had sector B.

Andere bronnen van gegevens.

Het kadaster vormt de grootste bron van informatie. Daarnaast zijn vindplaatsen schepenbanken, M.v.S. (memories van successie, opgemaakt bij overlijden om te bezien of er belasting op de nalatenschap werd geheven), bokkenrijdersboeken enz. De uitdaging is deze gegevens te koppelen aan de gegevens van geboorte, huwelijk en overlijden uit de kerkelijke en gemeentelijke aktes en bevolkingsregisters met adressen: die waren er al in 1850; ik heb die van 1880 en 1890. Onvolledigheden en onjuistheden zijn soms niet te vermijden; ik sta graag open voor aanvullingen en verbeteringen. 

Guus Smeets 2022

Familie Steps

0. Inleiding

Het in beeld brengen van de geschiedenis van de familie Steps kan – voor een deel – niet zonder de samenhang aan te geven met de geschiedenis van de familie Sillen.

Het gezin Gerardus Steps-Joke Sillen is het oudste in Catsop vanaf 1796.  Het mannelijk geslacht zet de naam voort en dat betekent dat er in Catsop meer families – met name vanuit de vrouwelijke lijnen – zijn ontstaan door en vanuit dit gezin. Maar dit is het begin van de stamboom van de familie Steps uit Catsop die zich later uitbreidt naar verschillende andere takken, en niet alleen in Catsop.

Joke  (Ida) Sillen stamt af van de familie Sillen – Hendrix. Zowel de naam Sillen als de naam Hendrix zijn zeer oude families die zijn terug te voeren naar de 17 eeuw in Elsloo of Catsop. De familie Hendrix is een familie die heel veel nazaten in Catsop heeft en heeft gehad. Maar niet iedere Hendrix hoeft weer familie te zijn van de andere Hendrix. Verwarrend is ook de grote verscheidenheid aan schrijfwijzen van deze naam.

Het verbinden van een familie aan een woonplek vormt ook een onderdeel van de zoektocht. Zo kan de naam Steps-Gillissen worden gelinkt aan Het Einde en de familie Tilmans-Steps aan de Daalstraat. En heel veel later Steps-Daemen aan Het Einde.

Het overzicht wordt voorafgegaan door (een deel van de) stamboom. Aan de hand van onder meer kadastrale gegevens, (Franse) bevolkingstellingen, bevolkingsregisters, aktes, foto’s en brieven zal de plaats die de familie Steps in Catsop heeft verworven, verduidelijkt worden.  

Met betrekking tot de stamboom nog het volgende. 

De stamboom dient ter ondersteuning van de tekst en wil samenhangend in- en overzicht geven. Alle gegevens zijn verkregen uit openbare publicaties; aanvullend zijn enkele gegevens gekregen van de familie, die toestemming gaf voor verwerking. Waar mogelijk zijn zowel de namen van de geboorteaangiftes als de doopnamen weergegeven. Soms is er ook een roepnaam. Tevens zijn de namen van de getuigen gegeven, wat de naamgeving kan verklaren. (Bron Wiel Mesters).                                                                                                                                                                                                        De namen zijn weergegeven zoals die in de aktes zijn opgenomen; daardoor zijn er veel verschillende schrijfwijzen van familienamen – tot voorbij midden 19e eeuw konden veel mensen lezen noch schrijven, dus namen werden ‘genoemd’. Ook bij data kunnen verschillen optreden: tot 1797 waren er slechts kerkregisters die uitgingen van de datum van doop. De registers van burgerlijke stand werden eerst in de Franse tijd ingevoerd en tot 1820 gesteld in de Franse taal. Napoleon introduceerde daarnaast ook een andere dag, maand en jaartelling; bij het ‘omrekenen’ kunnen ook verschillen ontstaan. Gebruikte afkortingen: geb.-geboren, get. – getrouwd, ov.-overleden, begr.-begraven, zn.-zoon, dr.- dochter, get.- getuigen, wdnr.- weduwnaar.

 1. Steps-Sillen

Deze afbeelding komt uit de originele Franse namenlijst van 1796. Te zien is dat Gerardus Steps getrouwd met Joke (Ida) Sillen. De lijst laat de namen zien van drie kinderen, maar aangezien de Fransen met name waren geïnteresseerd in toekomstige soldaten, werden kinderen jonger dan 10 jaar niet meegenomen.  

Gerardus Steps, geb. ca. 1756, uit Peer B. (aktes: ‘Perensis’, zn. van Clement Steps en Maria Helena Stevens) schoenmaker, ov. te Catsop 17-9-1821, ca. 65 jr.(akte: 68 jr.), wonende te Beek, tr. 23-4-1780 Maria Ida Sillen (Joke), uit Catsop, ged. 10-6-1749, (get.: Claudius Sillen en Maria Ida Hendrix) ov. 24-11-1823, 74 jr. (aangifte door zoon Joannes en halfbroer Herman Sillen), dr. van Joannes Sillen – ged. 21-2-1712- en Margaritha Hendrix (tr. 8-10-1747 te Elsloo; zoon: Claudius, ged. 19-7-1748, ov. 2-8-1748. In akte wordt t.a.v. halfbroer, Herman Sillen, vermeld ‘uit Bretagne, Frankrijk’, tr. Marie Cornelia Mees(s)en. Kinderen: * Joannes, geb. 4-1-1793; * Claudius, geb. 5-9-1803, dagloner, ov. Catsop 1-10-1921 – aangifte door ‘broer van overledene’ Joannes Sillen, dagloner, wonend te Catsop -; * Maria Elisabeth, ov. 26-11-1813).

Kinderen:

 1.   Maria Helena, ged. 20-1-1781, (get. Martinus Martens, Maria Gilissen en Clemantis ( Claudius?) Steps, ov. te Meers 4-3-1837, begr. in Elsloo. Volgt 2.1.
 2. Joanna Catharina, ged. 24-3-1783, (get. Claudius Sillen, Joanna Steps), ov. Catsop 23-3-1805 (akte: ‘cordonnier – schoenmaker – te Catsop); kind: * N.n. 1-3-1805 ‘Qui paucis post momentis obiat’ – direct na geboorte overleden- .
 3. Maria Margaritha, ged. 12-4-1786 (get. Joannes Pisters, Cornelia Meessen), dagloonster,ongeh., ov. Catsop 23-7-1811, 25 jr. ‘waterzucht’;
 4. Joannes Gerardus /Jan, ged. 13-7-1789, ov. te Catsop 9-6-1878. Volgt 2.2.
 5. Anna Catharina, ged. 13-4-1792 (get. Martinus Hendrix, Maria Meesen, Cornelia Maria Rutten), begr. 15-6-1793.

Zoals u ziet stichtten twee kinderen een gezin en deze gaan we straks volgen.

Toen Gerardus trouwde woonde hij dus in Beek en verhuisde naar Catsop, volgens de tellingen moet dat Op den Dries zijn geweest. De stiefmoeder van Joke Sillen woonde er nog en ook haar halfbroer. Dus we gaan kijken waar het geweest kan zijn, maar het blijft een aanname omdat ik niet over alle gegevens beschik. Maar zoals met alle historische zaken is niets helemaal zeker.

Kadasterkaart uit 1820 gemaakt door de Fransen. De naam van de huidige wegen is er bij gezet en de nummers zijn iets duidelijker gemaakt. Maar soms werden schuren als huizen gebruikt en weer andersom. En huizen werden opgedeeld, soms zelfs in vier woningen. Omdat het hier om familie Steps gaat zijn de laatste woning B316 en B315 nu niet relevant. We zitten hier in sector B (Catsop). Aan de overzijde – b.v van B332 – zijn geen huizen ingetekend, maar die waren er wel. Die vielen onder sector C (Elsloo), maar ze hoorden wel bij Catsop. Het betreft dus een kadastrale grens. En B325 en B326 en de woning er naast B1133 en B1134 en B1135 zijn gedeeld en de laatste heeft een schuur in het midden.

Dus we kunnen ons beperken vanaf B332 tot en met B1135. Veel van deze woningen werden bewoond door de familie en nazaten van Hendrix of waren mogelijk anderszins familie van elkaar.

Onderstaand een toelichting op de herkomst van de woonsituatie van Steps. Het betreft de originele lijst zoals de Fransen dit opschreven, alhoewel we niet precies weten of ze van de weg af telden als er meerde woningen waren. Daarvoor zijn andere gegevens nodig.

NB! Verbeterde versie overgenomen van ‘Heemkundesnippers Maasstreek’.

Vergelijken we de oude situatie met de huidige, dan zien we het volgende. Beginnend bij B332 vanaf de Dreesjpool laat de situatie van 1820 nog een stal of schuur zien. Maar die was er niet in 1796; daarvóór was het een boomgaard van de overburen.

Situatie van 2021. Het huis aan de rechter zijde is B332 en zag er toen heel anders uit. Dat is nu Op den dries 30.

De eerste woning rechts (leem of hout) is op de kaart van 1820 perceel B332. De woning was in 1796 bewoond door Godfried Hendrix en Petronella Willems uit Ulestraten. Geurt (Godfried ) was strodekker (dakdekker), de enige in Elsloo (Catsop). Hij is een zoon van Pieter Hendrix, een bokkenrijder die verbannen was uit Elsloo. Pieter Hendrix had het gerecht betaald om zijn woning op Het Einde kunnen behouden, dus arm is hij niet geweest. Geurt Hendrix’ moeder, Maria Beij, woonde bij de Franse telling op Het Einde bij haar zoon. In 1820 woonde op B332 Joannes Reijnaerts.  Later neemt een dochter deze woning over, hetgeen in latere stukken wordt bevestigd. Geurt Hendrix is naar Het Einde vertrokken; hij had daar nog een woning gehuurd of geërfd. Wat nog te vermelden valt is dat Joannes Reijnaerts na hem in de woning trekt, tezamen met zijn tante, Ida Hendrix, een zus van de bokkenrijder Pieter. Ida Hendrix stierf in 1838. In hun M.V.S. werd t.a.v. Ida Hendrix vermeld dat zij in een woning heeft gewoond van burgemeester Frederix (Drossaard). Dat kan betekenen dat ze hier gehuurd woonde. Van Geurt Hendrix wordt in 1837 gemeld dat hij naast zijn broer Jan Hendrix en naast Jan Biesman woonde. En dat is op Het Einde.  

 B331 (het witte huis op onderstaande afbeelding)

Situatie 2021 Op den dries 35

Op B331 woonden in 1796 (gehuurd) Helene Menten en Peter Kessen 1796. Helene Menten was eerder getrouwd met Stefan Smeets (zoon van de bode Coenrades Smeets). Helene Menten was ook de dochter van bokkenrijder Michiel Minten Deze is opgehangen en woonde ook Op den dries, zoals men beschreef in het boek ‘Ze hingen in drie reysen’. Helene verhuisde later naar het Terhagen. In Catsop woonden ook de kinderen uit haar eerste huwelijk.

In de telling van 1820 wordt op B331 melding gemaakt van een zoon van Gerardus Steps en Joke Sillen, Jan Steps die getrouwd was met Maria Judith Lemmens uit Schimmert.

Deze woning komt later in bezit van Steegmans. Maar Jan Steps verhuisde van hier naar Het Einde. De in de lijst genoemde Gerardus is de opa van Pie Steps-Daemen. Zijn moeder Joke Sillen woont ernaast. In 1820 zijn de bewoners Lambertus Steegmans en Maria Ida Renkens of Rijnkens. Maria Ida Renkens, geboren Op den dries, schuin tegenover Steegmans, is afkomstig uit Stokkem. Een zus van Steegmans heeft ook hier gewoond, en wel een huis verder.

Gerardus Steps was in 1821 overleden. Het is de vraag of die telling klopt of is het een jaar later? Dit huis is gesloopt maar er zijn wel nog foto’s.

Bovenstaande foto is ongeveer van 1926 (bron Leufkens). De persoon is een nazaat van Steegmans en een bevestiging dat de familie Steegmans hier minstens een eeuw heeft gewoond. Dus hier heeft ook Joke Sillen, de echtgenote van Gerardus Steps gewoond. Aannemelijk is dat ook Gerardus Steps er woonde. Er zijn twee woningen te zien, die volgens de overlevering in het verleden door een onderaardse gang met elkaar verbonden waren. Men kon via de kelder van Steegmans door een gang naar het andere huis. Ook is op de foto te zien dat er nog een huis achter lag, dus dit huis is gesplitst.

Situatie 2021. Waar de bomen voor het huis staan, was de woning van Steegmans, daarvoor van Gerardus Steps- Joke Sillen. Nu Op den dries 34.

Dus hier kan Gerardus Steps met Joke Sillen gewoond hebben. Deze foto is van rond 1926 (Bron Leufkens ); de man op de foto is Steegmans, generaties later. Catsop heeft nog heel lang deze woningen gehad dus ze werden goed onderhouden. Het kan zo maar zijn de woning er al veel eerder stond. Zo zagen de meeste woningen en schuren er in het verleden uit. Vaak zijn er stenen omheen gemetseld ter versteviging voor het pannen dak en bouwde men er een verdieping op.

We weten dat Gerardus Steps en zijn zoon Jan Steps schoenmakers waren; dus werden hier klompen en schoenen gemaakt. Dat kan ook bij zijn zoon zijn geweest die naast hem woonde.

In 1796 woonden Augustinus Bours en Ida Hendrix (tante van Joke Sillen) achter Gerard Steps (B326). Deze Bours (eerdere schrijfwijze ‘Boers’) zou een zoon kunnen zijn van Michael Bours- Barbara Lenaerts. In 1820 staat deze woning leeg. In 1842 woont er weer een Bours in maar dan een Huntjes-Bours.

Bij de volgende woning komen we terecht in het (waarschijnlijke) geboortehuis van Joke Sillen.

We pakken de kaart er nog even bij.

We zitten nu bij B1135, B1134 en B1133. Dit zou dus allemaal van Sillen zijn. Maar Jan Sillen was in zijn eerste huwelijk getrouwd met Margaretha Hendrix en dat zijn de ouders van Joke Sillen. Het ziet ernaar uit dat hier al een verbouwing is geweest, want B1134 was in het verleden B324 en eigendom geweest van Bartholemeus Sillen, roepnaam Bartha. Hij was in het eerste huwelijk (1835) getrouwd met Anna Margaretha Steegmans. Anna stierf in 1839. Ze hadden twee kinderen samen. Daarna hertrouwd Bartha met Maria Helene Simons.

We zitten bij nummer 176 bij de Franse telling en we zien dat Jan Sillen senior al overleden is. Genoemd wordt de weduwe uit het tweede huwelijk van Jan Sillen, Maria Gilissen, 81 jaar oud. Uit andere gegevens blijkt dat dit 85 jaar zou moeten zijn, in die tijd een hoge leeftijd. Dit is dus de stiefmoeder. Vermeld wordt ook de halfbroer Hermanus Sillen van Joke Sillen, echtgenote van Gerardus Steps. Maria Gillissen, de tweede echtgenote van Jan Sillen, is ook geboren in Catsop. Ook haar stiefzoon Hermanus Sillen en diens echtgenote Cornelia Meessen, alsmede een broer van Hermanus genaamd Glaudin (Glaudius) Sillen worden vermeld. Hun zoon Joannes (Jan) Sillen geb. 1793  was nog te jong bij deze telling maar hij heeft wel nog gediend in het leger van Napoleon. Uit de stamboom valt op te merken dat er een melding uit Bretagne is van Hermanus Sillen. De strekking ervan is niet duidelijk.

Bovenstaand twee inschrijvingen in het Franse leger van Napoleon, beide van Elsloo. Jan Martin Vaesen komt uit Elsloo. Zijn ouders zijn Cristianus Vaesen en Anna Routen. Beiden zaten in hetzelfde regiment staat. De gegevens met betrekking tot Jan Sillen, neef van Jan Steps, zijn correct weergegeven.

Deze telling is van 1820 en hier staat Jan Sillen al op met zijn vader en moeder en oom Claudius. De naam Meessen kwam in Terhagen veel voor.

Dit is nogmaals de woning van Steegmans, vroeger van Steps (gehuurd) en links achter de woning het geboortehuis van Joke Sillen (bron Guus Peters). Een mooi voorbeeld hoe de huizen en schuren er uit zagen in het verleden. Ze waren laag gebouwd, meestal van leem op een fundering van maaskeien.

Later zal de woning van Sillen gekocht worden door Schreurs en daarna door de gemeente.

Foto van de jaren 50. Links de woning van Schreurs, voorheen Sillen. Rechts in de vroegere jaren van Driessen 1870 (leem); daar is dus ook weer steen omheen gemetseld.

De huidige situatie 2021. De woning rechts is er nog steeds maar geen enkele woning was hier in 1796 en 1820 tot aan de woning met steiger. De rechter woning ontstaat in 1870, gelegen rechts van Driessen.

Deze foto is van de jaren dertig. Het eerste huis links was in 1820 het huis van Jan Steps, maar had toen een geheel andere vorm (leem of hout en veel lager). Daar achter lag het huis van Hendrix en dan Reijnaerts. Rechts van de foto zien we de eerste twee huizen met een poort. In het midden was in 1796 een huis van Bovens en daar achter met schuur het huis Van Rijckens of Renkens.

De bokkenrijder Legros uit Beek trouwde een generatie eerder met een dochter van Renkens. Legros speelde een grote rol in het noemen van namen b.v. van De Lange Snieder (Pieter Penders Op den dries). Literatuur meldt dat de vrouw van Pieter Penders, Maria Ida Hendrix, een zus was van de bokkenrijder Pieter Hendrix. Het waren neef en nicht en waren geen familie van de moeder van Joke Sillen.

Gerard Steps stierf in 1821; zie onderstaande Memorie van Successie. Zoals te lezen valt bezat hij roerende noch onroerende goederen, net zomin als (gebruiks)rechten. 

M.V.S. van Gerardus Steps uit 1822

Het eerste kind van Geradus Steps – Joke Sillen

2.1. Magdalena Steps; Willem Vrancken

Maria Helena / Marie Hélène (Magdalena), ged. 20-1-1781, (get. Martinus Martens, Maria Gilissen en Clemantis ( Claudius?) Steps, ov. te Meers 4-3-1837, 56 jr., begr. in Elsloo, tr. 11-4-1809 Wilhelmus (Guillaume, Willem) Vrancken / Vranken (zn. van Pierre Vrancken en Marie van Raij) dagloner, uit Klein Meers, wdnr. van Anna Lochs), (get. o.a. Margaretha Steps. Kinderen (geb. te Meers, ged. in Elsloo):

 1. Maria, geb. 10-12-1809 (get. Margaretha Steps en Mathias Vrancken);
 2. Joannes / Jean, geb. 15-12-1812 , (get. o.a. Joannes Steps);
 3. Petrus / Pierre / Pieter / Peter, geb. 20-4-1816, (get. o.a. Maria Judith Lemmens) dienstknecht, wonend te Rekem, ov. te Mechelen 12-1-1840,ongeh.;    
 4. Maria Margaritha / Marie Margarethe, geb. 9-5-1819 (get. Joannes Sillen, Barbara Vrancken – e.v. Henricus Martens – , Josephus Fredrix). tr. 11-7-1844 te Boorsem Joannes Penders, geb. 18-8-1821 te Cothem, dagloner. Kind: * Maria Elisabeth, geb. 4-3-1858, (Nicolaas Penders, Joseph Fredrix, Elisabeth Steps); tr. 6-9-1909 te Elsloo Antonius Smeets uit Meers.
 5. Maria Ida, geb. 17-9-1822, (get. Bartolomeus Leroij ‘uit Perensis’, Barbara Ramaekers ‘uit Vucht’);
 6. Willem, geb. 8-10-1826 (get. Willen Aerts, oom).

Onderstaand de Memorie van Successie naar aanleiding van het overlijden van Magdalena Steps. NB!: Memories van Successie ( (M.v.S.) werden opgemaakt door de Belastingdienst en gaven een overzicht van de lasten en baten van een nalatenschap. De Memorie vormde de basis voor het heffen van successiebelasting).

Het blijkt dat Magdalena geen bezittingen had in Catsop en ze woonde in Meers.

Het vierde kind van Geradus Steps – Joke Sillen

2.2 Jan Steps, Judith Lemmens

Joannes (Jan, Jean) Gerardus / Gerard, ged. 13-7-1789 (get. Herman Sillen, Joanna Steps, Christina Steps), dagloner,schoenmaker,  ov. te Catsop 4-7-1873, 83 jr., tr. 8-2-1816 te Ulestraten  Marie Judith Lemmens, geb. Vliek / Schimmert (dr. van Pierre Lemmens en Jeanne Marie Kengen), ov. Catsop 27-3-1851, ca. 60 jr. Kinderen, geboren te Catsop:

 1. Jean Gerard (Gerardus), geb. 28-4-1817, (get. Geradus Steps, Anna Maria Kengen, Josph Fredrix, Maria Ida Sillen), schoenmaker, tr.  te Beek 2-10-1843 Marie Judith Voogts / Voogds uit Beek. Volgt 3.1.
 2. Joanne Marie, geb. 21-4-1819 (get. Joannes Lemmens, Maria Ida Sillen, Joseph Fredrix) ; tr. 1. te Beek 12-11-1842 Willem Coumans uit Klein Genhout, (zn. van Stefanus Coumans en Maria Elisabeth Limpens), geb. te Beek 31-12-1819, dienstknecht, ov. Beek 17-12-186; tr. 2. te Beek 17-4-1866 Cornelis Simonon uit Vlijtingen (B), 49 jr., wdnr. van Gertrudis Elisabeth Courage, ov. te Groot Genhout 5-11-1869.
 3. Maria Elisabeth,  geb. 30-6-1821, ov. te Beek 6-4-1895. Kinderen: * Joannes / Jan, geb. 7-12-1846 (get. Philippus Joseph Fredrix, Maria Judith Lemmens, Guillinius Coumans); * Peter Hubert, geb. 11-8-1852. Volgt 3.2.
 4. Joannes Petrus, geb. 19-8-1823 (get. Bartholomeus Janssen, Isabella Severens – ‘uit Peer’- ), ov. 5-11-1824, 14 mnd. oud;
 5. Petrus, geb. 15-9-1825, ov. Maastricht 3-5-1855, 29 jr.;
 6. Maria Margaretha, geb. 9-2- 1828 (get. Bartholomeus Sillen, Maria Margaritha Mulders, Petronilla Lenaarts),ov. 23-2-1828, 14 dgn. oud ;
 7. Anna Catharina, geb. 11-7-1829 (get. Franciscus Severens, Anna Catharina Vermeeren, Philip Joseph Fredrix) tr. te Elsloo 10-11-1858 Joannes / Jan Gilissen/ Gelissen. Volgt 3.3.

Een korte toelichting bij genoemde personen. 

Het eerste kind Jan Gerard Steps is nog geboren Op den Dries en hij is de stamvader van de familie Steps die later op Het Einde gaat wonen, b.v. de familie Pie Steps-Daemen .

Het derde kind is Maria Elisabeth Steps. Ook zij is van betekenis voor Catsop. Haar eerste huwelijk was met Jean Pierre Hermans uit Hulsberg. Voor  Jean Pierre Hermans was dit het derde huwelijk. Er worden 4 kinderen geboren. Maria Elisabeth had voor het huwelijk reeds twee kinderen: Jan Steps en Peter Hubert Steps. Peter Hubert Steps trouwt met Anna (Maria Catharina) Pijpers, geboren Op den Dries. Uit dit huwelijk ontstaat later de familie Tilmans (Daalstraat), want Nic Tilmans trouwt met Anna Catharina Steps.

Het zevende kind, Anna Catharina Steps, trouwt met Jan Gillissen. Dit gezin blijft ook in een van de woningen op Het einde wonen. Later bewoond door de familie Bongers.

Verzamelkaart van ongeveer 1815 met (toen) in het midden de Mariakapel genaamd Beldhuysken en die naam had de kapel al in het verleden. Te zien valt dat de woning of schuur er al is waar Jan Steps-Lemmens gaat wonen.

B 1129 en B1130 huis en tuin van Jan Steps. Kadasterkaart 1820.Dus toen woonde de familie Steps nog Op den dries .

Bovenstaand de percelen van Jan Steps; ook worden twee familieleden vermeld, neven van Jan Steps, Barthlemeus en Jan Sillen (oud Franse dienstplichtige ) en Paulus Penders, hij was een kleinzoon van Petrus Penders de bokkenrijder. Bovenstaande zijn gegevens uit het O.A.T. en S.A.T. (zie voorwoord kadaster).

Bovenstaand de Franse telling 1796.  Op 161 staan de bewoners van B486, het huis naast Jan Steps –Lemmens. Mathijs Hendrix woonde er met zijn oom (Willem),  familie van Jan Steps en ook van Steegmans -Renkens (de oma van Renkens wordt hier geboren). Dus het kan zijn dat er op de plaats waar Jan Steps straks gaat wonen geen huis was maar een schuur (aanname). Ook omdat hier sprake is van een omnummering. Een indicatie kan zijn het hogere kadasternummers B1029, terwijl het verder allemaal lagere nummers zijn. B487 staat niet op de kaart maar wordt wel vermeld als eigendom van de zoon van Mathijs Hendrik. Mogelijk is er sprake van een verdeling in de familie. In die tijd was deze schuur (woning) veel lager. Later pakte men die schuur in door er stenen er om heen te metselen en een verdieping er op te zetten. En dit werd steviger en dat moest wel om het pannen dak te dragen. Ook omdat de mensen na Mathijs Hendrix in de Franse telling Op den dries woonden. Na twee broers staan Hendrik en Peter Penders; er staat bij dat ze arm dat waren omdat hun vader was opgehangen. En in veel archieven wordt er melding van gemaakt dat Penders Op den dries heeft gewoond, later Lenaerts. De echtgenote van Pieter Penders, Maria Lucia Hendrix, was familie van deze Lenaerts: haar moeder heette Lenaerts. Catsop heeft nog heel veel oude gebouwen op dezelfde plaats, wel ze zijn allemaal verbouwd, maar het hoofdgebouw van een paar eeuwen geleden is vaak nog zichtbaar, verpakt in metselwerk. Zo is aannemelijk dat Jan Steps – Lemmens deze schuur van binnen heeft verbouwd tot woonruimte. En steeds werd er uitgebreid. 

(Om te zien hoe zo een woning in het verleden werd gebouwd: https://catsopvanvreuger.com/2018/12/23/vakwerkhuizen/)  

Dit is het huis waar Mathijs Hendrix (1796) in die tijd woonde (B486). In 1820 woonde er zijn zoon Henricus Hendrix-Grieten en zijn moeder. Waarschijnlijk hoorde de schuur bij deze woning. Later vertrekt Henricus naar Maasmechelen. De woning wordt verkocht maar niet aan familie; later komt de woning toch weer in handen van Steps.  

   

De woning zoals anno 2021. Wanneer Jan Steps precies met zijn familie vanaf Op den dries hier naar toe is komen is niet bekend. Zeker is dat zij in 1842 hier woonden. Buurman Hendricus Hendrix,  een zoon van Mathijs Hendrix, woonde in 1820 ernaast, maar hij is gestorven in Mechelen (België). Is dus verhuisd. Dus die oude woning van de foto lag naast de witte woning van heden aan de overkant van de weg van Het einde.

Vanaf 1863 biedt het kadaster zekerheid over de bebouwing en verbouwing. De straat Het Einde heeft in het verleden verschillende namen gehad: de weg naar het veld, Eindstraat. Probleem is ook dat de huisnummers (bepaald door de gemeente) niet bleven corresponderen met de kadastrale aanduidingen; huisnummers waren er al vanaf 1850. Immers een kadasternummer blijft totdat een verandering plaats vindt ten aanzien van het perceel.

                                                                                                       

Dit is de eerste legger van het kadaster van 1863 en de overgang van het kadaster naar het nieuwe systeem. Er wordt vanaf dat moment niet meer gewerkt met het OAT en SAT.  Te lezen valt dat  Jan Steps nog steeds eigenaar is en ook zijn beroep is nog schoenmaker. In 1863 was zijn vrouw Judith Lemmens al overleden (1851).

Rond 1864 of eerder wordt deze woning door de kinderen van Jan Steps en Judith Lemmens in drieën gesplitst. Mogelijk wordt de schuur in verschillende percelen verbouwd. En bouwt Jan Steps senior nog een schuur aan zijn woning.

Men kan goed zien dat met betrekking tot deze woning gegevens zijn overgenomen van het vorig kadaster; men ziet het jaartal 1843 met nummers.

Na het overlijden van Judith Lemmens is in 1851 een M.V.S. opgemaakt (onderstaand).

Alle kinderen worden vernoemd. Ook Elisabeth Steps woonde met haar toen 5 en 11- jarige zonen in dit huis, maar staan niet genoteerd. Gerardus Steps woonde in het Terhagen (Elsloo) en zal later hier ook komen wonen.  Joanna Maria Steps was al getrouwd met Willem Coumans en woonde in Beek.

Ondertekend door Jan Steps zelf en Van Hees, burgemeester, en woonde in Catsop, nu ijsboerderij.

Nu het nieuwe kadaster is gerealiseerd hebben we een nieuwe toevoeging erbij in de vorm van de hulpkaart en kunnen we zien hoe de woning is ingedeeld door de familie in 1863.

Dit is de hulpkaart uit 1863.De woning is helemaal gesplitst: B1519 Elisabeth Steps, B1518 Gerardus Steps, B1517 Anna Catharina Steps, B1516 Jan Steps senior. B1520 was de tuin van Anna Catharina Steps .

Dit is B1516. Te zien is de schuur, maar of deze ook al aanwezig was in 1820 kan niet worden bevestigd. De schuur zou wel eens de werkplaats van schoenmaker Jan Steps en later misschien ook zijn zoon Gerardus  kunnen zijn geweest.

Deze foto is van internet en niet van Steps maar een voorbeeld van vroegere tijd van een schoenmaker (ook: corduwener, de naam corduwener komt van de naam van het leer uit de Spaanse stad Cordoba).

In 1873 overlijdt Jan Steps en wordt de woning B1516verkocht.

De woning is overgenomen in 1873 door Nicolaas Bongaerts.

3.1

Jan Gerard  /Jean / Joannes Gerardus, ged. te Elsloo 28-4-1817, (get. Geradus Steps, Anna Maria Kengen, Josph Fredrix, Maria Ida Sillen), schoenmaker, ov. te Catsop 2-12-1853, tr. 2-10-1843 te Beek Maria Judith Voogds / Vooghs / Vaes / Voogts / Vaags / Laugs, geb. te Beek 11-6-1814 (dr. van Jan Pierre Voogds en Marie Hélène Leenders) ov. te Elsloo 9-6-1878, 66 jr. Kinderen:

 1. Maria Helena, geb. te Beek 10-7-1844, (get. o.a. Joannes Steps), ov. Terhagen 27-4-1851, 6 jr. oud;
 2. (Maria) Elisabeth, geb. te Beek 8-4-1846 (get. o.a. Maria Elisabeth Steps), ov. te Elsloo 21-5-1882, 36 jr. , tr. 8-12-1880 Lambertus Janssen, geb. te Beek, 8-5-1816, 64 jr. ( zn. van Peter Janssen en Sibilla Wanten), herbergier / kleermaker, wdnr. van Cornelia Vrancken;
 3. Jan Peter, geb. te Terhagen 25-8-1849 (get. o.a. Petrus Steps), wonend te Catsop, tr. te Elsloo 8-11-1880 (Anna) Hubertina Hendrix , geb. Terhagen 28-4-1858, ov. Catsop 1-4-1916, 57 jr., (dr. van Martinus Hendrix, landbouwer, en Cornelia Dolmans)Volgt 4.1

Als we uit gaan van de geboorte van Jan Peter Steps (de vader van Pie Steps-Daemen) woonde Gerardus Steps vanaf 1849 in Terhagen .Maar dit stond ook al vermeld bij de M.V.S  Het eerste kind overlijdt aldaar op 6 jarig leeftijd.

Het tweede kind Maria Elisabeth Steps, geboortig in Beek, trouwt met Lambertus Janssen uit Elsloo. Het was het derde huwelijk van Lambertus; later trouwt hij nogmaals. En uit deze vier huwelijken wordt één kind geboren dat in leven blijft, nl. uit zijn eerste huwelijk met Maria Catharina Cardoes,

We gaan verder met Gerardus Steps –Voogds. Zoals blijkt wordt deze naam op veel verschillende manieren geschreven. Vaak kwam dat door de ongeletterdheid dus bij een aangifte schreef de ambtenaar de naam op zoals hij die hoorde / begreep.

Gerardus, de opa van Pie Steps -Daemen is hier al overleden. Hij woonde dus al 1853 Catsop. Jan Peter Steps, de vader van de later Pie Steps -Daemen was toen pas 3 jaar. Ook zijn zus Elisabeth staat hier vermeld. Zij was bij overlijden 7 jaar. Deze legger is pas van 1864, dus jaren later.

Hun moeder Maria Judith Vaessen of Voogds is in 1878 overleden en toen is er een M.V.S gemaakt.

Vermeld wordt dat er geen onroerende goederen waren; mogelijk waren die al verdeeld onder de twee kinderen. Dat had ook ‘ondershands’ kunnen gaan want toen hun vader overleed waren ze nog minderjarig. Elisabeth zet een handmerk met een kruis, dus ze kon niet schrijven en Peter Steps heeft ondertekend .

We gaan verder met Peter Steps, de vader van de latere Pie Steps-Daemen.

Dit is een kadasterkaart uit 1880. Zo te zien is er nog niet heel veel veranderd aan de woning van Peter Steps B1518.

Situatie 2022: het witte huis is B1517 Gilissen –Steps, dat was vroeger lager; later verhoogd met een verdieping. Rechts is B1518 Peter Steps-Hendrix.

Vanaf ongeveer de schoorsteen links was B1518 en rechts daarvan B1519. Natuurlijk zag het er in die tijd wel anders uit.

De tweede legger. Te zien valt dat Peter Steps de woning heeft overgenomen. Aangezien hij al eerder in 1880 was getrouwd is het aannemelijk is dat hij in het begin hier samen met zijn moeder gewoond heeft. Zij stierf in 1878.

Onderstaand het bevolkingsregister 1880.

Hun eerste kind Jan Gerard staat genoemd; hij is ongeveer 5 maanden oud geworden. Hun tweede kind, Anna Catharina Steps, overlijdt op 21 jarige leeftijd aan de tering. Hun eerste adres staat er op: Catsop 23

Het tweede bevolkingsregister vanaf 1890 biedt wat meer duidelijkheid.

het adres Catsop 23 wordt C 40. Bevolkingsregisters zijn er al vanaf 1850 en zijn belangrijk voor onderzoek. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen eigendom en huur.

Hier zien we Pie Steps voor zijn huis met Huub Peerbooms; ze zijn op de duiven aan het wachten . Vanaf hier volgt voor deze familie een deel 2 Steps-Hendrix en Steps-Daemen.

Het derde kind van Jan Steps -Judith Lemmens was Maria Elisabeth. Zij is in Catsop blijven wonen op B1519.

Maria Elisabeth(a), geb. 30-6-1821 te Catsop, naaister, ov. te Beek 6-4-1895. Kinderen: * Joannes (Jan), geb. 7-12-1846 (get. Philippus Joseph Fredrix, Maria Judith Lemmens, Guillinius Coumans), ov. 1873 Nederlands Indië; * Peter Hubert, geb. 11-8-1852. Volgt 4.2.   Tr. 4-10-1857 Joannes Petrus (Jean Pierre, Peter) Hermans geb. 18-8-1813 te Hulsberg (zn. van Mathieu Hermans en Maria Elisabeth Schellings; wdnr. van Maria Anna Gorissen, ov. 5-4-1856 te Nuth, eerder wdnr. van Maria Anna Duijzings, ov. 4-1-1842 te Berg en Terblijt; get. Petrus Kicken, Ludovicus Albrechts), dienstknecht,wonend te Catsop. Kinderen:

 1. Marie Elisabeth, geb. 28-7-1858, (get. Joannes Steps, Anna Maria Lemmens),naaister, tr. 8-11-1880 te Elsloo Petrus (Pierre) Joseph Achten, geb. 20-11-1859 te Vissoul (B), winkelier, landbouwer, ov. 18-12-1941. Kinderen: * Maria Elisabeth, geb. 18-2-1881; * Elisabeth Florentine, geb. 4-3-1883, tr.9-1-1913 Theodorus Pass uit Cothem;  * Anna Maria, geb. 15-7-1885 te Eupen, tr. 5-11-1909 Auguste Hubert Willem Fredrix;  * Jan Marius, geb. 25-3-1887;* Anna Maria, geb. 22-12-1888, tr. 16-1-1917 Hendrikus Jacobus Spronkmans uit Boorsem;  * Pierre Leonard, geb. 28-3-1891;    * Jan Hubert, geb. 19-5-1893, tr. 18-11-1921 Maria Regina Coumans;   * Maria Hubertina Mechtildis, geb. 22-10-1895 (aangifte door Jean Gelissen, bij verhindering van de vader), tr5-5-1923 Mathias Houben uit Swalmen; * Maria Josephina, geb. 16-8-1898, tr. 23-4-1927 Joannes Janssen uit Frechen (D);* Maria Catharina, geb. 26-6-1903, tr. 2-1-1925 te Stein met Joannes Martinus Gorissen uit Stein;
 2. Joannes Hubertus, geb. 22-5-1860 (get. Hermanus Hermans, Anna Catharina Steps, Joseph Fredrix), tr. 21-10-1887 Maria Anna Hubertina Marchal uit Beek. Kind: * Elisabeth Hubertina, geb. 21-4-1888 (get. Niacolaas Marchal en Elisabeth Steps), tr. 12-10-1935 Lambertus Minette;
 3. Joannes Hubertus , geb.  4-4-1862 (get. Joannes Hermans, Joanna Catharina Bovens);
 4. Marie Margaretha, geb. 15-10-1864 (get. Johannes Hubertus Coumans, Margaritha Vrancken, Jacobus Lensen.

Foto van 2022. De woning zou ongeveer rechts van de schoorsteen hebben gelegen .

Elisabeth (Lies) heeft dus meegedaan aan de deling; in 1864 of eerder was ze eigenaar van deze woning, maar in 1864 is het definitief samen met Pieter Hermans.

Dit is het bevolkingsregister uit 1880 van Lies Steps- Hermans. Het voorafgaande exemplaar bleek onvindbaar. Er staat vermeld dat Lies in 1893 is verhuisd naar Beek en haar dochter. Vermoedelijk is ze bij hun zoon gaan wonen. Ze verkoopt de woning in 1894. Maar onder aan de lijst zien we haar zoon staan die haar naam draagt: Peter Hubert Steps. Hij woonde in Duitsland en Maastricht. Hij verhuist naar Catsop en gaat hier – waarschijnlijk gehuurd – wonen.

Maar Lies had nog een zoon die niet vermeld was in dit bevolkingsregister. Onderstaand een (deel van een) krantenbericht uit 1873 met daarin de naam van Jan Steps. Hij is overleden in  Nederlands Indië, Weltevreden Sluisbrug op Goenoeng Sahri.

Gelet op de jaren van geboorte en van overlijden zou hij ongeveer 27 jaar zijn geworden. Hij is in 1867 vertrokken met een zeilschip genaamd Kosmopoliet.

De Kosmopoliet waarmee Jan Steps naar Indië vertrok maar niet terug keerde.

Weltevreden in Batavia in Nederlands Indië.

Het eerste kind uit het huwelijk van Lies Steps en Jean Pierre Hermans dat in Catsop geboren, is Maria Elisabeth Steps. Zij woonde later  Op de Berg 2 (het voorlaatste huis vóór de bocht) Elsloo. Onderstaand een overzicht van de hand van Guus Peters.

Achten Pierre Joseph  (Vissoul B ) –  Hermans Maria Elisabeth

          Landbouwer .

          Huw. 09.11.1880

          Kinderen:

 1. Achten Maria Elisabeth                                                 18.02.1881
 2. Achten Elisabeth Florentina                                                    1883
 3. *Achten Anna Maria                                                                1885

X August Hubert Willem Fredrix

 • Achten Jan Marius                                                              1887
 • *Achten Anna Maria                                                                22.12.1888

X  Hendrikus Jacobus Spronkmans

 • Achten Pierre Leonard                                                   28.03.1891
 • Achten Jan Hubert                                                         19.05.1893
 • Achten Maria Hubertina Mechtildis                             22.10.1895
 • Achten Maria Josephina                                                16.08.1898
 • Achten Maria Catharina                                                     1903

*Opmerking: Twee kinderen dragen dezelfde naam: Anna Maria

 1940 60 jarig diamanten huwelijk echtpaar van Achten-Hermans

Pierre Achten werd op 20 November 1859 in Vissoul (in de buurt van Huy)  in België geboren. Zijn vader was Hubert Godefried Achten uit Elsloo. Zijn moeder Florentine Farge was gestorven toen hij pas elf Jaar oud was en hij werd sindsdien bij zijn grootmoeder (Alagondis Achten-Bours) in Elsloo grootgebracht. Hier kreeg hij kennis met Maria Hermans uit Catsop.

Zoals eerder vermeld werd het huis verkocht op 8 augustus 1894, het perceel was B 1519 Het einde.

Bovenstaand de kadastrale legger van hun woning, waar Jan Peter Steps, de vader van Pieke Steps, later is gaan wonen. Dus vanaf 1896 is het een woning geworden zoal het nu is.

Pieter Hubert Steps woonde in 1882 nog in Maastricht daar trouwt hij met een uit Catsop geboren Anna Pijpers van Op den dries.

4.2

Peter (Pieter) Hubert (Petrus Hubertus), geb. 11-8-1852 (‘niet erkende natuurlijke persoon’, get. Bartholomeus Sillen, Anna Catgarina Steps en Maria Barbara Penders), ov. 13-1-1922 door een noodlottig ongeval, dagloner, tr. 12-4-1882 te Maastricht (Anna) Maria Catharina Pijpers uit Elsloo, geb. 6-4-1853, ov. 26-9-1903 te Geulle, 29 jr., (dr. van Goswijn Pijpers en Anna Barbara Kindelein; bij huwelijk wordt Anna Maria, geb. Elsloo 23-11-1877, ov. 21-11-1931 te Meerssen, erkend). Kinderen:

 1. Maria Elisabeth, geb. 19-7-1883 (get. Goswinus Pijpers en Maria Elisabeth Steps, e.v. Hermans). Kind: * Maria Hubertina, geb. 27-3-1901 (get. Petrus Steps en Agnes Schreurs, e.v. Joannes Pijpers); gewettigd bij huwelijk te Elsloo 3-9-1909 met Antoon Smeets, geb. Elsloo 9-8-1883, (zn. van Peter Smeets en Gertruid Thomassen), timmerman, wonende Groot Meers. Kind:   * Maria Elisabeth, geb. 26-5-1914 (get. Nicolaas Timmersmans en Elisabeth Smeets uit Geulle).
 2. Peter Hubert, geb. 7-10-1885 (get. Lambert Hermans, Elisa Pijpers), mijnwerker, ov. 13-12-1968, tr. 16-11-1916 Maria Catharina Janssen, geb. 26-10-1893 (dr. van Joannes Hendrikus Janssen, landbouwer, en Anna Elisabeth Lemmens). Kinderen:  * Petrus, geb. 20-9-1917, (get. Petrus Steps, Anna Elisabeth Lemmens), ov. 5-2-1952 door een noodlottig ongeval te Lutterade, tr. 14-8-1942 te Munstergeleen Louisa Hermina V.d.Vorst; * Anna Elisabeth, geb. Berg 30-1-1921.
 3. Anna Maria, geb. 19-7-1887 (get. Joannes Pijpers, Anna Catharina Steps, e.v. Gelissen),ov. 19-2-1967 . Kind: * Petrus Hubertus, geb. 23-12-1912 te ‘s-Gravenhage, gewettigd bij huwelijk 26-11-1915 met Wilhelmus Hubertus / Willem Hubert Janssen, arbeider, geb. Elsloo10-11-1890 (zn. van Joannes Hendrikus Janssen en Marie Elisabeth Lemmens). Kinderen:  * Joannes, geb. te Elsloo / ’wonend te Berg’ , geb. 11-4-1916 (get. Joannes Janssen, Elisabeth Steps); * Hubertus, geb. 13-4-1918; * Catharina, geb. 26-3-1920 (get. Joannes Janssen, Catharina Steps)  (Acht verdere kinderen; data onbekend) .
 4.  Anna Catharina, geb. 28-7-1889 (get. Joannes Pijpers, Anna Catharina Steps, e.v. Gelissen), ov. 1-8-1974tr. 22-12-1911 Nicolaas Tilmans, geb. Elsloo 20-8-1883 ( zn. van Jan Arnold Hubert Tilmans, schoenmaker, kaarsenmaker, en Maria Elisabeth Otten), schoenmakerKinderen: * Petrus Hubertus, geb. 10-2-1913 (get. Petrus Hubertus Steps en Anna Maria Tilmans – uit Spaubeek-);* Maria Elisabeth, geb. 7-4-1914 (get. Joannes Arnoldus Hubertus Tilmans en Marie Elisabeth Steps), ov. 9-4-1914, 3 dgn. oud;* Joseph, geb. 13-2-1916 (get. Joseph Tilmans, Anna Maria Steps, ged. door Vicarus Hermans, tr. 21-5-1946 ..?; * Petrus, geb. te Catsop 15-6-1918 (get. Hubertus Steps en Maria Booten uit Ulestraten); * Joannes Petrus, geb. 19-6-1920 (get. Petrus Martens, Marie Janssen), tr. 3-9-1955 in Munstergeleen met Cornelia Neilen.  

Zijn echtgenote Anna Pijpers is geboren op Het einde en is een zus van Bertje Pijpers de veldwachter en van Jacob Pijpers, de vader van Pater Pijpers. Anna is een dochter van Goswijn Pijpers en Anna Barbara Kindelein (in welke familie ook bokkenrijders voorkwamen). Goswin is geboren Op den dries .

Bovenstaand het bevolkingsregister uit 1882.  Peter Hubert staat met Anna ingeschreven in Catsop. Verdere verhuizingen blijken uit onderstaand register (telling 1904).  

Volgens deze gegevens uit het Bevolkingsregister zou Peter Hubert (Pieter) Steps met Maria Anna Pijpers gewoond hebben in het huis naast zijn  moeder, maar dan wel gehuurd, want eigenaar was Jan Pieter Steps- Hendrix,  de vader van Pieke Steps. Dat hij hier gewoond heeft is te zien aan het postadres C no 40, en dat heeft zijn neef ook. Na zijn vertrek van Catsop naar Geulle keert hij later weer terug naar Catsop. Dochter Maria Elisabeth en schoonzoon Antoon Smeets woonden, tezamen met het bij het huwelijk gewettigde kind Maria Hubertina, bij hem in. Te lezen valt ook dat zijn vrouw Anna Pijpers al was overleden in 1903. Er staat nog een nummer B26; mogelijk zou dat in Meers kunnen zijn. Volgens de telling van 1904 woonde Pieter ergens anders in Catsop en dat zou C 5a zijn. Bekend is waar nr. 5 is en ook 4 en 6; zie onderstaande recente foto. Te concluderen is ook dat verschillende kinderen in Maastricht werkzaam waren. Het vermoeden is, dat Pieter na het overlijden van Anna Pijpers in 1903 hier is komen wonen. De echtgenoot van Anna Catarina Steps genaamd Nicolaas Tilmans woonde enkele huizen verder.

Dus hier rechts in Daalstraat lag 5 en dan zal 5 a hier ook bij hebben gehoord. Hier woonden verschillende families, b.v. Wijnen, waaruit de familie Engelen ontstaat. Willem Engelen trouwt hier in bij Wijnen. Een huis verder, nr. 6, woonde Collard. Een huis naar rechts was van Reubsaet, dat rond 1890 er heel anders zal hebben uitgezien.

Deze verkoop op verzoek van de fam. Steps vond plaats in 1909. De vrouw van Peter Hubert Steps was toen al overleden. Het feit dat er alleen roerende goederen worden genoemd kan erop wijzen dat men gehuurd woonde. En het materiaal dat hij verkoopt laat zien dat hij landbouwer was.

Bericht uit de krant van 1922. Op 13 januari is de Peter Steps, dus de vader van de hierboven genoemde kinderen, op tragische wijze om het leven gekomen. Uit de overlevering blijkt dat zou gaan om het graven van een aerdlook (kelder). Dit is gebeurd toen ze het huis in de Daalstraat bij Nicolaas Tilmans aan het uitgraven waren. Nicolaas Tilmans was met een dochter van Peter Steps getrouwd.

Hierna volgt resterende informatie met betrekking tot de familie Steps. Niet steeds relevant voor de situatie in Catsop.

Het tweede kind van Peter en Anna Steps –Pijpers was Peter Hubert(us). Peter Hubertus Steps en Maria Catharina Janssen woonden in de Maasberg Elsloo. Verder fotomateriaal ontbreekt.

Het bidprentje van Peter Hubertus Steps.

Bidprentje van een zoon die een noodlottig ongeval had met een kraan in Lutterade.

Het derde kind van Peter en Anna Steps-Pijpers, Anna Maria Steps trouwt met Willem Janssen.

Bij de foto: Het gouden paar Janssen – Steps in het Armsterveld. ” (Bron Guus Peters)

 GOUDEN BRUIDSPAAR

Op zaterdag 27 november a. s. hopen de echtelieden Janssen – Steps het feit te herdenken dat zij voor vijftig jaar in het huwelijk zijn getreden. Sinds 1921 wonen zij beiden een beetje afgelegen in het Armsterveld ver van de bewoonde wereld. De 75-jarige Willem Janssen is een bekwame mandenmaker en een groot gedeelte van de dag kan men hem dan ook in zijn werkplaats aantreffen waar zijn vaardige handen in korte tijd een fraai product tot stand brengen. Tuinieren is jarenlang een hobby geweest van Willem Janssen die geregeld met paard en wagen zijn zelfgekweekte producten in Elsloo aan de man bracht. Zijn 78-jarige echtgenote Anna heeft het al die tijd druk gehad met de huishoudelijke beslommeringen. Dat is niet bepaald eenvoudig geweest want tot 1962 is de woning verstoken geweest van elektrisch licht, terwijl het water over een afstand van 700 meter moest worden gehaald aan het Terhagen putje. Het gouden paar heeft tien kinderen. 39 kleinkinderen en vier achterkleinkinderen en de meesten daarvan zullen zaterdag in Elsloo zijn om het feest mee te vieren. Om half elf wordt in de St Augustinuskerk een plechtige H. Mis tot dankbaarheid opgedragen, waarna het feest ‘in de familiekring zal worden gevierd in zaal Fredrix te Elsloo

Hun woning vanaf 1921 in het Amsterveld. Willem werd ook wel aangeduid met ‘Willem oet ut veldje’.

Het bidprentje van Anna Maria Steps.

Familie Bericht van Willem Janssen

Het vierde kind van Peter en Anna Steps-Pijpers was Anna Catharina Steps. Zij trouwde met Nicolaas Tilmans.

Hier zien we Nicolaas Tilmans en zijn echtgenote Anna Catharina Steps met hun kinderen.

Dit zijn de kinderen van Peter Hubert Steps en Anna Pijpers bij gelegenheid van hun gouden bruiloft. V.l.n.r. Willem Janssen (oet ut veldje) Anna Maria Steps, Maria Catharina Janssen, Peter Hubert Steps, Nicla Tilmans, Anna Catharina Steps. Zus Marie Elisabeth Steps getrouwd met Smeets, ontbreekt.

Bovenstaand het bidprentje van Anna Maria Steps, het eerste kind van Anna Pijpers; ze was non in het klooster in Beek.

Toelichting: Reguliere derde orde 

De derde orde wordt verdeeld in een reguliere en een seculiere tak. Reguliere derde-ordeleden leven in  conventen. Zij leggen geloften af (de “derde regel”), die echter minder streng zijn dan die van de eerste en tweede orde. Leden van de derde orde verschillen voor het oog van de wereld niet veel van andere kloosterlingen. Ze worden aangeduid als broeders en zusters.

3.3

Anna Catharina, geb. 11-7-1829 (get. Franciscus Severens, Anna Catharina Vermeeren, Philip Joseph Fredrix), ov. 11-1-1891, tr. te Elsloo 10-11-1858 Joannes / Jan Gilissen/ Gelissen, tuinier, geb. te Meerssen 27-6-1827, (zn. van Stephanus Gelissen en Catharina Ramakers), ov. 28-7-1897, wonend te Amby, (get. Joannes Peters, Leonardus Gelissen). Kinderen, geb. te Catsop:

 1. N.n. 2-11-1859 (dochter);
 2. N.n. 27-1-1861 (zoon, door arts gedoopt);
 3. Joannes Hubertus, geb. 15-5-1862, ov. 19-10-1948 Westdorpe, Zld., tr. Maria Bogaert;
 4. N.n. 16-9-1864 (zoon, door vroedvrouw gedoopt);
 5. N.n. 16-8-1865 (dochter);
 6. Anna Maria, geb. 18-7-1867 (get. Anna Maria Coumans, Joannes Lenssen, Elisabeth Steps), ov. 17-3-1875, 7 jr. oud;
 7. Jan Stefanus, (ook: Petrus, Pieter genaamd) geb. 6-11-1868, (get. Petrus Steps, Maria Gilissen), ov.13-2-1947, landbouwer, tr. 17-11-1897 Maria Rutten, geb. Elsloo 22-9- 1876, wonend Klein Meers (dr. van Laurens Rutten, landbouwer,en Anna op den Camp), ov. 23-12-1947. Kinderen, geboren te Catsop* Joannes, geb. 27-2-1901 (tr. 14-4-1928 te Maastricht Maria Anetta Klein); * Anna Maria, geb. 29-10-1903 (tr. 26-4-1930 Theodorus Smeets, geb. in Gelsenkirchen); * Maria Agnes, geb. 23-12-1907 (tr. 4-11-1939 Petrus Hubertus Smeets); * Petrus Joannes, geb. 25-7-1910, tr. 11-8-1939 te Spaubeek met Maria Hubertina Stevens; * Maria Josephina, geb. 6-4-1915;
 8. Maria Hubertina , geb. 2-5-1871 (get. Hubertus Bongaerts, Mari Steps, Jacobus Lenssen), ov. 18-11-1896, ongeh.;
 9. Maria Elisabeth, geb. 26-4-1874, ov. 1-1-1875, 8 mnd. oud.

Van de negen kinderen blijven er drie in leven; deze gaan we later bespreken.

Te lezen valt dat Anna en Jan Gillissen -Steps hier in 1864 een schuur hadden. Ze woonde in 1851 nog bij haar vader. Toe deze de woning in 1873 verkocht moesten ze van hun schuur een woning maken. Verhuisd zijn ze niet: hun kinderen worden in Catsop geboren.

En deze legger bevestigt dat bij B1517 in 1868 er sprake was van huis en stal. Het huis van haar vader werd verkocht in 1873.

Dus deze woning zou ter rechter zijde hebben gelegen van het kleine raampje.

Foto van zijkant. De contouren hoe het vroeger heeft uit gezien is met enige moeite nog te zien aan de trap in het metselwerk boven de deur. Bongers heeft daar in die tijd een verdieping op gebouwd .

Nog even de hulpkaart van 1864 erbij gepakt.  Men ziet B1517.

Kadasterkaart van 1880. Bij B1517 is de oude woning van Jan Gilissen nog goed te zien. Thans niet meer goed voorstelbaar dat op B1517 B1519 en B1518 drie gezinnen woonden en op B1516 woonde in die tijd Bongaerts.

Bovenstaand twee bevolkingsregisters: van 1880 en van 1890. Op de bovenste staat hun adres en van hun drie kinderen: Catsop 25. Ook is aangegeven dat Joannes Gillissen uit Meerssen (Amby) afkomstig is en zijn beroep ‘tuinier’ was. De lijst eronder vermeldt ook Bongaerts, Maria. De familierelatie is onduidelijk; later vertrekt zij weer naar Amby.

In 1891 stierf Anna Steps en is er een M.V.S. gemaakt.

Op dat moment komt er een verdeling. Het huis B1517 1520 en 1516 was al hun eigendom. Met had dus al de hele linker zijde in bezit. Peter Gillissen en Maria Gilissen woonden nog ongetrouwd in. Wat opvallend is dat men hem ‘Peter’ noemden, terwijl hij zich Jan Stephanus Gillissen schreef. Uit de overlevering heb ik begrepen dat zijn roepnaam Pierre was. Bij overlijden werd zijn officiële naam Jan Stephanus gebruikt.

Zijn andere zoon Joannes Hubertus Gillisen werkte in Terneuzen en was bij de Marechaussee. Hij is in Zeeland blijven wonen.

Dus alles wat wit is was rond 1901van Pierre Gillissen en Maria Rutten.

Hulp kadasterkaart uit 1907. Er wordt veel veranderd aan het huis op Het Einde, reden waarom wat gearceerd is – bijgebouwd of verbouwd – wordt vernummerd.

De verdere geschiedenis van deze familie is te volgen via https://catsopvanvreuger.com/2020/03/27/fam-gillissen-rutten-op-het-einde/

Graag wil ik een dankwoord geven aan Wiel Mesters voor het maken van de stamboom en het corrigeren van teksten. Chrit Damoiseaux voor de zoektocht in registers etc. En de hulp van de site  Genealogie in de drie Limburgen   https://www.facebook.com/groups/egflimburg/ ook  Historisch centrum Maastricht  https://www.rhcl.nl/nl, het boek ze hingen in drie Reysen . Raadgever Guus Peters en iedereen die ik vergeten ben.  

Gepubliceerd door

catsop van vreuger

Ik ben Guus Smeets geboren en op getogen in Catsop mijn motto is wie geen verleden heeft ,heeft geen toekomst

Eén gedachte over “Familie Steps (algemeen)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.